TAZAWA

ความทนทาน ที่มั่นใจได้

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดด้วยเทคโนโลยีดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

Engine
Water Pump
Generator
Cutter
Drilling Machine
Tillers
High Pressure Washer
Reaper Machine

TAZAWA

ความทนทาน ที่มั่นใจได้

 เรามีการพัฒนาคุณภาพถึงขีดสุด ทดสอบแล้ว จนมั่นใจได้ ว่าคุณภาพดีที่สุด เทคโนโลยีดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการออกจำหน่าย

ติดต่อเรา